Almindelige rejsebestemmelser

 

1. REJSEBESTILLING

1.1.) Bestilling kan ske telefonisk, skriftligt, mundligt eller elektronisk (pr. mail).

1.2.) Ved bestilling accepterer gruppelederen på egne og øvrige deltageres vegne rejsetips tilbud og rejsebetingelser

1.3.) Personer under 18 år kan ikke foretage bestilling. Der forudsættes endvidere, at bestilleren på enhver måde er i stand til at indgå aftalen, og at denne, hvis der i gruppen er rejsedeltagere under 18 år, har sikret sig forældre eller værges tilsagn om deltagelse.

1.4.) Rejsebestillingen er gældende for rejsetip, når ordrebekræftelse er udstedt.

1.5.) Er der forskel mellem ordrebekræftelse og bestilling, foreligger et nyt tilbud. Rejsetip bliver bundet 10 dage af tilbuddet. Kontrakt på grundlæg af det nye tilbud er gyldig, hvis kunden modtager den med udtrykkelig accept eller ved inbetaling af depostium eller restbeløb.

 

2. BETALING

2.1.) rejsetip er forpliget at udlevere en police af rejsegarantifonden til kunden.

Det gælder ikke, hvis det drejer sig om en rejse, som ikke indeholder overnatning, er ikke længere end 24 timer eller koster ikke mere end kr. 563,00.

2.2.) Depositum skal derefter være rejsetip i hænde senest 14 dage efter bestillingen er afgivet.

Depositum udgør min. 20% af basispris pr. person/betalende. Ved flyrejser gælder flyselskabets betalingsbetingelser.

Der kan i særlige tilfælde træffes aftale om en forlængelse af depositumsfristen.

2.3.) Restbetalingen (basisprogram og bestilte tillægsydelser) skal være rejsetip i hænde senest 30 dage inden afrejsen.

2.4.) Foretages bestilling af rejsen senere end 30 dage før afrejse, indbetales det fulde beløb straks og uden ophold.

2.5.) Er beløbet ikke indgået på rejsetips konto inden de nævnte frister er rejsetip efter rykker berettiget til at annulere aftalen, idet dette betragtes som en rejseannulering. Her henvises til pkt. 5 vedr. afbestilling.

 

3. YDELSER EFTER BEKRÆFTELSE

Ændringer på en eller flere af de ydelser, som ifølge tilbuddet indgår i rejsen og som rejsetip ikke er herre over, er rejsetip berettiget til at foretage, hvis de ikke berører hele rejsens foreløb.

Kunder, der berøres af sådan ædring, vil af vm rejser danmark blive underrettet herom snarest muligt og inden afrejsen.

 

4. PRISÆNDRINGER EFTER BEKRÆFTELSE

4.1.) Indtræffer der, efter at bestilling af rejse er blevet bindende for rejsetip prisændringer på en eller flere af de ydelser, som ifølge programmet indgår i rejsens pris, er rejsetip berettiget til at foretage deraf foranlediget justering af prisen på rejsen, såfremt og i det omfang disse prisforhøjelser beror på nye eller forhøjede skatter eller afgifter, ændrede valutakurser, forhøjelse hos transportselskaberne eller andre udefra kommende omstændigheder, som rejsetip ikke er herre over.

4.2.) Rejseprisen kan kun ændres, hvis der er mere end fire måneder mellen bestilling og afrejsen. Prisændringer fra d. 20. Dag før afrejsen gælder ikke.

4.3.) Kunder, der berøres af sådan prisstigning i henhold til nærværende bestemmelser, vil af rejsetip blive underrettet herom snarest muligt og inden afrejsen fra DK.

4.4.) Kunden har ret til, hvis prisjusteringen indebærer en prisforhøjelse på mere end 5 % af rejsens pris, at hæve aftalen. Alle indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt kunden.

4.5.) En sådan afbestilling er kun gyldig, såfremt den meddeles uden ophold og senest tre dage efter, at kunden er blevet underrettet om prisjusteringen.

 

5. AFBESTILLING

Rejsende må altid afbestille rejsen. Det anbefales at gøre det på skrift eller e-mail. En afbestilling gælder efter modtagelse hos rejsetip.

Hvis kunden ikke tiltræder rejsen eller afbestiller den før afrejsen, må rejsetip ikke forlange rejsens beløb, men derimod må rejsetip kræve et gebyr.

rejsetip beregner afbestillingsgebyr som følgende:

5.1.) pakkerejser

Ved mere end 31 dage inden afrejsen: 20% af basisprisen (mindst  kr. 188,-),

Ved 30 og 23 dage før afrejse:          35% af basisprisen,

Ved 22 og 16 dage før afrejse:          55% af basisprisen,

Ved 15 og 1 dage før afrejse:            80% af basisprisen

Afrejsedag:                                     100% af basisprisen

5.2.) Afbestilling skibs- og flyrejser: Reglerne følger rederiets og flyselskabets afbestillingsregler hvis disse går ud over ovennævnte afbestillingsgebyrer.

5.3.) Afbestilling ekstraydelser eller programmer: Reglerne følger organsitorens afbestillingsregler hvis disse går ud over ovennævnte afbestillingsgebyrer. Det gælder også ved specielle arrangementer (f.eks. marathon, messer).

5.4.) Såfremt gruppen kommer under det antal, der har betinget rejsens pris, kan det betyde øgede udgifter for turens øvrige deltagere event. bortfald af frirejser/rabatter.

5.5.) En sådan prisstigning er ikke om fattet af stykket i ALMINDELIGE BESTEMMELSER omhandlende prisændringer.

 

6. ÆNDRINGER OG AFBESTILLINGER PÅ GRUPPENS ELLER DEN REJSENDES FORANLEDNING

Rejsende må ikke ændre rejsedatoerne, rejsemål, afrejsestedet, overnatningsstedet eller transportform efter bekræftelse. rejsetip vil alligevel prøve at tage hensyn til kundens ønsker indtil 30 dage før afrejsen, men må beregne et ændringsgebyr på kr. 225,- pr. pers. og ændring. Evtl. ekstraomkostninger  for rejsen betaler rejsende. Senere ændring betragtes som afbestilling og genbestilling (der henvises på pkt. 5).

 

7. FORCE MAJEURE

Indtræffer der efter bestilling force majeure forhold, der ikke har kunnet forudses ved bestilling har såvel rejsetip som rejsende ret til at ophæve aftalen. Opsiger rejsetip kontrakten, kan den forlange en rimelig erstatning for udførte eller kommende rejseydelser.  Hvis kontrakten indeholder transport, er rejsetip forpligtet at sørge for hjemrejsen. Ekstraomkostninger for hjemtransport må rejsearrangør og rejsende betale til halvdelen hver. Andre ekstraomkostninger må rejsende står for.

 

8. IKKEANVENDTE YDELSER

Aflysninger af enkle rejseydelser på destinationen foretaget af kunden (f.eks. p.g.a. tidligere hjemrejse eller andre grunde) vil ikke kunne erstattes.

 

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1. rejsetips kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der skyldes:

a) Mangler kan henføres til rejsendes egne forhold.

b) Manglen skyldes uvedkommende trediemand

9.2. rejsetips ansvar på tingskade, som ikke er sket  p.g.a. vilje eller og uagtsomhed, er beskrænket på det tredobbelte af rejsens pris. Dette erstatningsansvarsbeløb gælder for hver rejsende og rejse. Ansvaret gælder ikke for mulige  andre krav i sammenhæng med bagage efter Warszawa- og Montreal-konventionen.


9.3. rejsetips ansvar er begrænset til de oftest små erstatningsbeløb, som vore leverandører begrænser deres ansvar til, fx. i henhold til internationale konventioner.

9.4. rejsetip  kan ikke gøres ansvarlig for fejl, persone- og tingskader i sammenhæng med ydelser, som blev formidlet gennem tredje og som også blev markeret som disse i rejsepapirerne. Samarbejdspartner må  blive angivet.

 

10. DEN REJSENDES ANSVAR

Rejsende har selv ansvaret for at kontrollere, at tilsendte rejsedokumenter er i overensstemmelse med det bestilte.

Det påhviler de rejsende at møde frem til aftalt tid og sted, samt at være i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter - alle rejsedokumenter skal medbringes på rejsen.

For sen fremmøde eller manglende billetter, pas, visum/transitvisum ved afrejsen eller under rejsen giver ikke ret til refundering.

Det påhviler de rejsende selv at holde øje med bagagen. Glemt bagage erstattes ikke.
Findes evt. efterlyste/glemte sager og bagage hos transportselskab eller rejsetip, sendes tingene til kunden pr. efterkrav og evt. mod ekspeditionsgebyr.

Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra rejsetip, evt. rejseledere, transportfirmaets personale samt efter regler og anvisninger som er gældende på indkvarterings- og/eller besøgsstederne.

Enhver rejsedeltager er  forpliget til
- at afholde alle omkostninger forvoldt på hoteller, transportmidler mm. i forhold til genanskaffelsesprisen.
- at optræde således at medrejsende ikke føler sig generet.
- at overholde de på stedet gældende hus- og ordensregler.

Tilsidesættes disse ansvarsforpligtelser, forbeholder rejsetip sig ret til at udelukke den eller de pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen. rejsetip er i påkommende tilfælde  ikke forpligtet til at refundere rejsende hele eller dele af rejsens pris. Må rejsedeltagerene foretage hjemrejse for egen bekostning medfører dette ikke erstatningspligt for rejsetip.

 

11. REKLAMATIONER

11.1. Alle uregelmæssigheder i forhold til det bekræftede skal påtales på stedet og skriftlig bekræftes af vor rejseledelse eller samarbejdspartner på destinationen.

11.2. Hvis skriftlig dokumentation ikke foreligger, gælder ikke noget erstatningskrav overfor rejsetip eller samarbejdspartnere.

11.3. Evtl. dokumenterede klager over tilstande forvoldt af rejsetip skal være rejsetip i hænde senest 30 dage efter hjemkomst. Senere indsendte klager afvises. Hvis kunden uden skyld ikke havde mulighed til at overholde fristen, må han henvende sig senere til rejsetip.

 

12. FORÆLDELSE

Rejsendes krav p.g.a. livets, kroppens eller sundhedens beskadigelse, som er baseret på rejsetips forsømmelighed,  forældes efter to år. Denne frist ælder også for andre skader, som er baseret på rejsetips forætlig og groft uagtsom forømmelighed.

Alle andre krav forældes efter et år. Forældelse begynder med første dag efter rejsens ende efter kontrakten.

Forældelse gælder ikke, hvis der er løbende  forhandlinger mellem rejsende og rejsetip om kravet eller omstændigheder som vedrører kravet, inden rejsende eller rejsetip nægter at fortsætte forhandlingerne. Forældelse træder tidligst tre måneder efter forhandlinger i kraft.

 

13. PASS, VISUM

Rejsende sørger selv for gyldig pas eller visum, hvis det er nøvendigt. Ulemper, som opstår på grundlæg af manglende gyldig pas eller visum hæfter rejsende selv for.

 

14. VÆRNETNING

14.1. Rejsende kan sagsøge rejsearrangør kun på dens  forettningssted.
14.2. For søgsmål af rejsearrangør mod rejsende er dens bosted afgørende. For søgsmål mod rejsearrangørens kunder eller forettningspartner, som er købsmand, juridiske personer eller personer, som har deres bosted i udlandet eller som er ukendt, gælder rejsearrangørens forettningssted som værneting.

 

August 2012

 

 

 

Rejsetip

Ulrike Ebell

 

 

 

 

Diesen Beitrag teilen Almindelige rejsebestemmelser Deinen Freunden im VZ zeigen. Almindelige rejsebestemmelser - auf Jappy teilenAlmindelige rejsebestemmelser - auf Google Plus teilen